Topic outline

 • Téma 11 - Školství

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  PREZENČNÍ učební materiál

  Cílem kurzu je přinést stručný, jasný a srozumitelný přehled a výklad hlavních kompetencí obce jako základního územního samosprávného celku vůči školám, které obec zřizuje. Jedná se zejména o tyto oblasti:

  • zřizování školy a organizační změny
  • řízení školy prostřednictvím orgánů školy
  • personální kompetence obce vůči řediteli školy
  • kontrolní činnost obce vůči škole
  • zabezpečení činnosti školy po stránce finanční a majetkové

  E - LEARNING

  V základním e-learningovém vzdělávání (2. část vzdělávacího modulu) budou vysvětleny kompetence ředitele školy jako statutárního orgánu školy a to jak v souvislosti s procesem výchovy a vzdělávání tak v souvislosti s pracovněprávní problematikou, kontrolní činností a hospodařením organizace. Bude objasněn základní vztah mezi obcí jako zřizovatelem školy a ředitelem školy. Dále v této části budou řešeny kompetence a vzájemná provázanost jednotlivých orgánů školy, tj, ředitele školy jako statutárního orgánu, pedagogické rady jako poradního orgánu ředitele a školské rady umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Kontrolní kompetence obce vůči škole, kterou zřizuje, budou objasněny výčtem jednotlivých oblastí, které podléhají kontrole ze strany obce, a oblastí, které jsou v kompetenci jednotlivých dalších kontrolních orgánů jako například Česká školní inspekce.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Petr HALADA

  • učitel na základní škole
  • starosta obce
  • člen pracovních skupin na MŠMT pro financování regionálního školství a pro OP VVV
  • realizace 3 projektů OPVK

  LEKTOR

  Mgr. Jiří HOLÝ

  • ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
  • člen Národní rady pro kvalifikace
  • dlouholetý lektor v oblasti kompetencí veřejné správy ve školství
  • zkušenosti z výkonu funkce vedoucího správního a organizačního oddělení krajského odboru školství a z funkce ředitele školského úřadu
  • realizace 9 projektů OPVK a 1 projektu OPLZZ

  • Prezenční část téma 11 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 11 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 11 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 11 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
 • Upravit Téma 12 - Sociální oblast

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  PREZENČNÍ učební materiál

  Kurs by měl účastníkům usnadnit orientaci v sociální oblasti, která se bezprostředně týká obcí.

  E - LEARNING

  Praktické informace k vědomostem z prezenčního studia a více vysvětlí některé pojmy, se kterými se mohou zástupci obcí při řešení sociálních otázek setkat.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Mgr. Radek BRÁZDA

  • Starosta obce
  • od r. 2005 (koordinace a řízení při povodňových situacích v obci v letech 2006 a 2010)
  • Rok v obci, redaktor kapitoly krizové řízení

  LEKTOR

  Bc. Věra DVOŘÁKOVÁ

  • ředitelka Farní charity Litomyšl
  • členka Etické komise DCHHK
  • sociální pracovnice
  • 2 funkční období místostarostka obce Vraclav
  • zaměření na koncepční a metodickou práci v sociální oblasti.

  • Prezenční část téma 12 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 12 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 12 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 12 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
 • Téma 13 - Krizové řízení

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  Získání základních informací z oblasti krizového řízení, připravenosti starosty a obce na mimořádné situace, spolupráce s orgány krizového řízení.

  Modul krizové řízení řeší problematiku managementu ve zvláštních podmínkách. Za normálního stavu, tedy v době, kdy si můžeme vše naplánovat používáme běžné funkce managementu. Nastanou-li ale události, které se vymykají běžným pravidlům a konvencím managementu, pak hovoříme o krizovém řízení. Předložený materiál Vám pomůže lépe se zorientovat v obtížných životních situacích a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi.  

  Krize není konec, krize je příležitost!

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Mgr. Radek BRÁZDA

  • Starosta obce od r. 2005
  • koordinace a řízení při povodňových situacích v obci v letech 2006 a 2010
  • Rok v obci, redaktor kapitoly krizové řízení

  LEKTOR

  Ing. Lubomír KŘÍŽ, Ph.D.

  • Od roku 1996 do současnosti působí jako vedoucí pracovník havarijní služby, která se zabývá likvidací ekologických škod po ropných haváriích.
  • Dlouholetá zkušennost z krizového managementu, z řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik spojených s únikem ropné látky, s plánováním, organizováním, a realizací činností prováděných v souvislosti s řešením havarijní situace.
  • V roce 2001 absolvoval na ČVUT Praha v rámci programu Tempus kurz „Operativní řízení protipovodňové ochrany“.
  • Při Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě vede „Školení pro zástupce povodňových komisí obcí.“

  • Prezenční část téma 13 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 13 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 13 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 13 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty